ครูผู้สอน

นางสาวจิตติมา แก้วยงกต
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิจยา อินทร์ประสิทธิ์
พนักงานราชการครู (สาขาการจัดการสำนักงาน)

นายกิตติศักดิ์ พานิชย์
พนักงานราชการครู (สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง)

นายรัชชานนท์ จำปา
พนักงานราชการครู (สาขาช่างซ่อมบำรุง)

นางสาววริศรา หาสุข
ครูพิเศษ (สามัญสัมพันธ์)

นายเริงชัย สุดงาม
ครูพิเศษ (สาขาช่างซ่อมบำรุง)

นายธีรพงษ์ โทเวียง
นักศึกษาฝึกสอน (สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง)