ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (วทก.อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกลุ่มวังขนาย โดยเมื่อปี 2558 นายอารีย์ ชุ้นฟุ้ง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มวังขนาย ได้มอบที่ดิน จำนวน 69 ไร่ 3 งาน  47 ตารางวา ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการอาชีวศึกษา กับ บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ ในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยีให้กับกลุ่มวังขนาย และกลุ่มโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

          ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 จึงประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีเนื้อที่ประมาณ 69 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยู่ บริเวณตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นสถานศึกษาของรัฐแห่งที่ 8 ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก โดยเปิดทำการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง ต่อมาในปีการศึกษา 2564 เปิดทำการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้บริการทางการศึกษาหลายแขนง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ