วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
  • วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยีและการบริการสังคม สู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • พันธกิจ
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

  • ยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

  • เอกลักษณ์
พัฒนา สามัคคี มีส่วนร่วม

  • อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่อาสา