หลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • ประเภทอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

  • ประเภทพาณิชยกรรม

- สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน